Šárka Petříková

Master's thesis

Analýza postojů výrobců potravin ke značkám kvality

Analysis of Food Producers’ Attitudes to Quality Labels
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá analýzou postojů výrobců potravin ke značkám kvality. Cílem práce bylo zjistit, co přimělo výrobce k certifikaci výrobků značkami kvality, jaká měli očekávání a jaké byly jejich reálné zkušenosti po certifikaci výrobků značkami kvality, zda je pro ně užívání značek kvality přínosné a navrhnout doporučení vedoucí k lepšímu využívání značek kvality. Aplikační část práce byla …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with analysis of food producers´ attitudes to quality labels. The aim of the thesis was to detect what prompted the producers to have their products certified by quality labels, what they expected and what was their real experience after product certification by quality labels, whether the use of quality labels is beneficial for them, and to suggest recommendations leading …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedúci: Šárka Velčovská
  • Oponent: Marcela Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava