Theses 

Spoločensko zodpovedné podnikanie a jeho význam pre rozvoj ekonomiky – Milan Sabo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Milan Sabo

Bakalářská práce

Spoločensko zodpovedné podnikanie a jeho význam pre rozvoj ekonomiky

Corporate Social Responsibility and its importance for economic development

Abstract: As enterprising is nowadays considered to be an activity orientated on reaching benefit, i tis important to realize that enterprising activity is connected with responsibiity of subjects towards their employees, state economy and environment. In our bachelor thesis socially responsible enterprising is analysed. In the teoretical part basic terms sucha s enterprising, enterpreneur and socially responsible enterprising are defined. Than it analyses teoretical knowledge about responsible enterprising, principles of responsible enterprising and it also dedicates to the most famous world movements of socially responsible organization. In the practical part of the thesis an analysis is made which is based on questionnaire research carried out by addressed enterprising subjects. The aim of analysis is to refer to contemporary condition of responsible enterprising, to behaviour of enterprising subjects in te social, economical and enviromental area. At the end of the thesis there are some recommendations for the practice.

Abstract: Keďže podnikanie je v súčasnosti považované za činnosť smerujúcu hlavne k dosahovaniu zisku, je potrebné uvedomiť si, že s podnikateľskou činnosťou sa spája aj istá zodpovednosť subjektov voči svojim zamestnancom, ekonomike štátu či životnému prostrediu. V bakalárskej práci sa preto rozoberá spoločenská zodpovednosť podnikania. V teoretickej časti práce sú definované základné pojmy ako je podnikanie podnikateľ a spoločensko zodpovedné podnikanie. Ďalej rozoberá teoretické znalosti o zodpovednom podnikaní, zásady zodpovedného podnikania a tiež spomína najznámejšie svetové hnutia spoločensky zodpovedných firiem. V praktickej časti práce je vykonaná analýza, ktorej východiskom je dotazníkový prieskum realizovaný za účasti oslovených podnikateľských subjektov. Cieľom analýzy je poukázať na súčasný stav zodpovedného podnikania, na správanie podnikateľských subjektov z hľadiska oblastí sociálnej, ekonomickej a environmentálnej. V závere práce sú odporúčania pre prax.

Klíčová slova: ekonomika, podnikanie, zodpovednosť, economy, enterprising, responsibility

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 03:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz