Theses 

Duševní hygiena v životě manažera ve zdravotnictví – Bc. Jana Roubalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Roubalová

Bakalářská práce

Duševní hygiena v životě manažera ve zdravotnictví

Mental Hygiene in the Life of the Manager in Health Service

Anotace: Život ve společnosti se odehrává ve dvou rovinách – pracovní a rodinné. U mužů nevzniká v tomto ohledu žádný nebo malý problém. U ženy, zejména u ženy manažerky však může v těchto rovinách nastat problém. Budování kariéry a plánování rodiny hraje pro mnoho žen zásadní okamžiky jejího života, které buď kladně či záporně působí na její tělesnou,duševní a sociální pohodu. Ženy jsou stejně dobré manažerky jako muži,i když jsou jejich způsoby chování a vedení odlišné. Avšak vzhledem k vnějším vlivům a prolínání profesního a rodinného života mnohdy docházík narušení této pohody a následným projevům distresu. Je důležité neustále zdůrazňovat prevenci, jak předcházet dopadům stresu, které se bohužel mnohdy projevují v podobě nejrůznějších civilizačních chorob.Čím dál více se společnost snaží regulovat genderové vztahy a vyrovnávat nerovnosti, ať už se to týká otázek přístupu k některým pozicím nebo platovému ohodnocení. Snaží se vyhýbat problémům diskriminace a snad je jen otázkou času, kdy zmíněné problémy najdou svá řešení. Spoléhat na to však zcela nelze. Bez aktivního přístupu, který je podmínkou,se genderová problematika nepohne z místa.

Abstract: The life of individual in society takes place on two planes – occupational one and the domestic one. Men encounter in this respect usually only a minor issues or perhaps register none. Women,on the other hand, especially female managers, may encounter problems on both levels. Building career and planning family represents for many women crucial moments in their lives with either positive or negative results on their physical, mental, and social well-being. Women are equally good managers as men regardless of differences in their conduct or leadership. But due to external forces and interweaving of professional and family life, their social well-being is often impaired to the point of great distress. Therefore, it is important to stress prevention all the time and to learn how to counter negative impacts of the stress, which unfortunately is shown in various civilization illnesses. The society makes great effort to regulate gender relations and balance inequalities, for example in the area of equal employment opportunities or in the area of equal incomes.It strives for mitigating discrimination and it is only the question of time before many problems might be solved. But we cannot quite rely on it. Without active approach, which is sine qua non, gender issues will not move an inch toward any solution.

Klíčová slova: strategie ve zdravotnictví, diskriminace žen, profesní kariéra, žena v managementu, gender, duševní hygiena, manažerský stres, stresory, distres, doping

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:02, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz