Lucie Budáková

Diplomová práce

Analýza nákladů spojených s přesčasovými hodinami a analýza produktivity práce zaměstnanců výroby ve společnosti Energetické opravny, a. s.

Overtime pay costs analysis and production employees efficiency analysis in the company Energeticke opravny
Anotace:
Diplomová práce se věnuje analýze osobních nákladů a produktivity práce, která je ovlivněna výkonností a rozložení činností zaměstnanců údržby v pracovní době. V praktické části diplomové práce je provedena analýza současného stavu produktivity práce a analýza osobních nákladů, které zásadním způsobem ovlivňují hospodaření. Cílem práce je zajištění efektivního využití vlastních zaměstnanců v pracovní …více
Abstract:
This thesis is devoted to the analyses of personal costs and labor productivity which is affected by the capacity and activity of employees in working hours. In practical part is an analysis current state of labor productivity and personal costs that fundamentally effect to the economy. The aim is ensure effective use of own employees in maintenance, modification new model in working time and reduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Michal Mašek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin