Mgr. Lucie Jiráčková

Master's thesis

Sekundární viktimizace obětí znásilnění: vliv víry ve spravedlivý svět na přijetí mýtů o obětech

Secondary victimization of rape victims: the influence of the belief in a just world on acceptance of rape myths
Abstract:
Cílem této práce bylo prozkoumat jeden ze zdrojů sekundární viktimizace obětí trestného činu znásilnění. V diplomové práci jsem se zaměřila na prokázání rozšíření mýtů o znásilnění a kauzality mezi posuzováním dle mýtů a vírou ve spravedlivý svět. Tato kvantitativní studie byla realizována pomocí online dotazníkového šetření. Byly použity dotazníky o Víře ve spravedlivý svět a účelově sestavený dotazník …more
Abstract:
The aim of the thesis was to consider one of the sources of secondary victimization of rape delict victims. In diploma thesis, I focused on proving the extension of the myth about the rape and the cause of judging according to the myths and the faith in a fair world. This quantitative study was realized via an online questionnaire. The questionnaires About Faith in Fair World and the purpose-built …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2018
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Vazačová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta