Karel Řezník

Master's thesis

Analýza a hodnocení pracovních rizik dopravních policistů

Analysis and evaluation of occupational hazards of traffic policemen
Abstract:
Tato diplomová práce se obecně i prakticky zabývá posuzováním pracovních rizik. Posouzení rizik jako rámec vyhledání zdrojů rizik, analýzy a hodnocení rizik je vysvětleno z hlediska procesu, zákonných a jiných požadavků, principů, postupů a metod. V praktické části práce je řešena analýza a hodnocení pracovních rizik dopravních policistů zejména při šetření dopravních nehod. Celá tato policejní činnost …more
Abstract:
The submitted thesis deals with occupational hazards seen both from the general and the practical perspectives. The assessment of hazards as a framework of the search for sources of hazards, as well as their analysis and evaluation, is explained from the perspective of process, legislative and other requirements, principles, procedures and methods. The practical part of the thesis looks into the analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: Jiří Vala
  • Reader: Lenka Kissiková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava