Pavel Kuzma

Bakalářská práce

Testování hypotéz

Hypothesis testing
Anotace:
Bakalářská práce bude obsahovat stručný úvod do teorie pravděpodobnosti a statistiky nutný k objasnění principu statistického testování hypotéz i samotnou myšlenku testování jako analogii s metodou důkazu sporem . Dále zde budou popsány nejčastěji používané statistické testy teoreticky i na příkladech
Abstract:
Thesis will include a brief introduction to probability theory and statistics necessary to clarify the principle of statistical hypothesis testing, and the very idea of testing as an analogy with the method of proof reductio ad absurdum. There will be described most commonly used statistical tests in theory and examples
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Jahoda
  • Oponent: Martina Litschmannová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika