Theses 

Tělesná výchova v Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (1942-1945) – PhDr. Jiří Kouřil, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie

PhDr. Jiří Kouřil, Ph.D.

Disertační práce

Tělesná výchova v Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (1942-1945)

Physical Education in the Kuratorium for Youth Education in Bohemia and Moravia (1942-1945)

Anotace: V disertační práci jsme se zaměřili především na tělesnou výchovu, sporty a sportovní akce pořádané Kuratoriem pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě; organizaci, která sloužila v první řadě k převýchově české mládeže od 10 do 18 let. Tělesná výchova měla zvýšit zdatnost chlapců i dívek a měla především roli lákadla. Hlavní částí výchovy v Kuratoriu pro naplnění plánů německých okupantů tak byla spíše její další složka – výchova duševní a výklad vhodných témat. Kuratorium organizovalo nejen sportovní akce, ale i pracovní a kulturní podniky, čímž odkazovalo na výchovu duševní, duchovní a tělesnou. Jako jeden ze vzorů si tak bralo antický ideál kalokagathia, který v něm však byl pokřiven. Hlavním vzorem Kuratoriu bylo především Hitlerjugend, s nímž navazovalo úzké styky; funkcionáři této nacistické organizace mládeže měli v Kuratoriu zásadní místo a dohled. Po vzoru Hitlerovi mládeže Kuratorium též vydávalo několik novin a časopisů, což podpořilo převýchovné snahy a naplňování hlavního hesla Kuratoria: Veďte českou mládež duchovně do Říše! Veškerá převýchova a germanizace českých zemí v Kuratoriu byla organizovaná z popudu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a podle plánu vypracovaného Oberbannführerem Walterem Gladrowem. K jeho naplnění si tato výchovná organizace mimo jiné ve speciálních výcvikových táborech vychovávala i své instruktory, kteří poté měli v duchu nacionálního socialismu působit na chlapce i dívky mezi 10. a 18. rokem.

Abstract: In the dissertation we focused mainly on physical education, sports and sport events organized by the Kuratorium for Education of the Youth in Bohemia and Moravia; an organization that served primarily to the re-education of the Czech youth from 10 to 18 years old. Physical education should increase the fitness of both boys and girls, and it had primarily the role enticement. So, the main part of education at the Kuratorium for fulfillment of plans of the German occupants was rather its another component – mental education and interpretation of suitable topics. Kuratorium organized not only sporting events, but also professional and cultural enterprises, which means it referred to mental, spiritual and physical education. As one of the model the Kuratorium took ancient ideal of kalokagathia, but this was deformed. The main pattern of the Kuratorium was primarily Hitlerjugend, with whom it formed close relations; the functionaries of this Nazi youth organization had in the Kuratorium their essential place and supervision. Following the example of Hitler´s Youth the Kuratorium also published several newspapers and magazines, which supported re-education efforts and fulfillment of the main motto of the Kuratorium: Lead the Czech youth spiritually to the Reich! All re-education and Germanisation of the Czech lands at the Kuratorium was organized at the behest of the Deputy Reich-Protector Reinhard Heydrich and according to the plan elaborated by the Oberbannführer Walter Gladrow. To its fulfillment this educational organization among others also educated its instructors in special training camps, who should in the spirit of National Socialism then affect boys and girls between 10 and 18 years old.

Klíčová slova: kolaboranti, Kuratorium, mládež, povinná služba, Protektorát, sport, výchova, collaborators, the youth, compulsory service, Protectorate, education.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ján Grexa, PhD.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Oborný, Ph.D., Prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:47, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz