Wutthida Rattanapichai, MSc.

Doctoral thesis

The Development of Methods for Root Phenotyping in Field Crops and Evaluation of the Impact of Environmental Stress and Plant Nutrition of Root Architecture

Vývoj metod fenotypizace kořenů u polních plodin a vyhodnocení dopadu environmentálních stresů a výživy rostlin na architekturu kořenů
Abstract:
Předložená disertační práce se zabývá studiem vlivu environmentálních faktorů (atmosférické koncentrace CO2, UV záření a stresu sucha) a výživy N na nadzemní biomasu, výnos zrna a růst kořenů u ozimé pšenice a jarního ječmene a věnuje se také vývoji metod fenotypizaci kořenů u polních plodin. Výsledky práce ukazují, že zvýšení koncentrace CO2, vyloučení UV záření, aplikace N a stress sucha mají průkazný …more
Abstract:
The presented dissertation studies the effect of environmental factors (atmospheric CO2 concentration, UV radiation and drought stress) and N nutrition on above-ground biomass, grain yield and root growth of winter wheat and spring barley, and also tries to develop the methods for root phenotyping in field crops. The results showed that CO2 enrichment, UV exclusion, N application and drought stress …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 11. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Karel Klem, Ph.D.
  • Reader: Otmar Urban, Ph.D., doc. Mgr., Jan Haberle, externi, Václav Hejnák, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Doctoral programme / field:
Plant Production / General Plant Production

Theses on a related topic