Theses 

Souvislost mezi mírou souladu individuálních a vnímaných organizačních hodnot a psychologickým well-beingem jedince – Bc. Lucie Dvořáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Dvořáková

Diplomová práce

Souvislost mezi mírou souladu individuálních a vnímaných organizačních hodnot a psychologickým well-beingem jedince

Relation between individual and percepted organization values and psychological well being of individual

Anotace: Tématem práce jsou vztahy mezi souladem hodnot jedince a organizace, psychologickým well-beingem a vnímanou organizační podporou. Hlavním cílem práce je zjistit, zda existuje pozitivní vztah mezi souladem hodnot jedince a organizace a psychologickém well-beingem jedince. Dílčím cílem práce je ověřit existenci pozitivního vztahu mezi psychologickým well-beingem a vnímanou organizační podporou. Dílčím cílem práce je ověřit existenci pozitivního vztahu mezi souladem hodnot jedince a organizace a vnímanou organizační podporou. Empirickou část práce tvoří kvantitativní výzkumný projekt. Míra souladu hodnot jedince a organizace je zjišťována prostřednictvím metody Organizational Culture Profile (OCP). Míra psychologického well-beingu je zjišťována prostřednictvím metody Scales of Psychological Well-Being (SPWB) a míra vnímané organizační podpory je zjišťována pomocí metody Survey of Perceived Organizational Support (SPOS). Výzkumný soubor tvoří 169 zaměstnanců výrobní organizace. Míra korelace mezi proměnnými byla určena prostřednictvím Pearsonova korelačního koeficientu. Nebyla potvrzena existence vztahu mezi souladem hodnot jedince a organizace a psychologickým well-beingem. Byl zjištěn slabý pozitivní vztah mezi psychologickým well-beingem a vnímanou organizační podporou. Byl rovněž zjištěn středně silný pozitivní vztah mezi souladem hodnot jedince a organizace a vnímanou organizační podporou.

Abstract: The thesis deals with the relations between P-O fit, psychological well-being and perceived organizational support. The main aim of this thesis is to provide the existence of the relationship between P-O fit and psychological well-being. Another aim of this study is to provide the existence of the relationship between psychological well-being and perceived organizational support. Another aim of this study is to provide the existence of the relationship between P-O fit and perceived organizational support. Empirical part of this study is a quantitative research project. P-O fit is measured by Organizational Culture Profile (OCP). Psychological well-being is measured by Scales of Psychological Well-Being (SPWB) and perceived organizational support is measured by Survey of Perceived Organizational Support (SPOS). The sample consists of 169 employees of one manufacturing organization. The correlation between variables are measured by the Pearson Product-Moment Correlation Coefficient. The relationship between P-O fit and psychological well-being wasn´t found. The weak positive relationship was found between psychological well-being and perceived organizational support. The moderate positive relationship was found between P-O fit and perceived organizational support.

Klíčová slova: kongruence hodnot jedince a organizace, psychologický well-being, vnímaná organizační podpora, P-O fit, psychological well-being, perceived organizational support

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz