Lucie Jedličková

Master's thesis

Zhodnocení možností energetických úspor ve školských zařízeních s využitím dotací Evropské unie

The Possibilities Evaluation of Energy Saving in Schools Using European Union Subsidies
Abstract:
Zhodnocení možností energetických úspor ve školských zařízeních s využitím dotací Evropské unie Lucie Jedličková Cílem této diplomové práce je přiblížit možnosti realizace energetických úspor ve školských zařízeních s využitím finančních zdrojů Evropské unie a to nejen teoreticky, ale také prakticky na projektu s názvem Energetické úspory v objektech Ostravy-Poruby. V práci jsou popsány možné zdroje …more
Abstract:
The Possibilities Evaluation of Energy Saving in Schools Using European Union Subsides Lucie Jedličková The aim of my graduation theses is to approximate possibilities of realisation of energy savings at educational institutions (schools) with the usage of financial resources from European Union - not only theoretically but also in practise in the project called Energy savings in the objects of Ostrava …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2011
  • Supervisor: Dušan Smolík
  • Reader: Lucie Stuchlíková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava