Dalibor Slahúčka

Master's thesis

Posouzení rizik a návrh bezpečnostních opatření při výrobě viskózové buničiny

Risk Assessment and Proposal of Safety Measures in the Production of Viscose Pulp
Abstract:
SLAHÚČKA, Dalibor. Posouzení rizik a návrh bezpečnostních opatření při výrobě viskózové buničiny. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2017. 56 stran. Diplomová práce je zaměřena na posouzení a zhodnocení stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v papírenském průmyslu. Cílem práce je posoudit rizika při technologickém procesu výroby viskózové …more
Abstract:
SLAHÚČKA, Dalibor. Risk analysis and proposal of safety arrangements during production of viscose pulp. Diploma thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017. 56 pages. The diploma thesis is focused on assesment and evaluation of state of occupational health and safety in the paper industry. The goal of the thesis is to evaluate risks in the technological process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: Lucie Kocůrková
  • Reader: Petr Dolníček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava