Andrej Martinček

Diplomová práce

Zdravoté stredisko - vykurovanie a vetranie

The Health Centre – The Heating and Ventilation
Anotace:
Martinček, Andrej. Diplomová práca. Zdravotní středisko – vytápění a větrání. Ostrava, 2019. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Témou mojej diplomovej práce je návrh vykurovania a vetrania zdravotného strediska. Diplomová práca je rozdelená na dve časti. Prvá stavebná časť rieši projektovú dokumentáciu zdravotného strediska splňujúc …více
Abstract:
Martinček, Andrej. Master´s thesis. The Health Centre – The Heating and Ventilation. Ostrava, 2019. Vysoká škola báňská – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Indoor Environmental Engineering and Building Services. The theme of my master´s thesis is to design of heating and ventilation of the health center. The Master´s thesis is divided into two parts. The first …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2020
  • Vedoucí: Zdeněk Galda
  • Oponent: Miroslav Košický

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava