Lukáš Stromský

Bachelor's thesis

Návrh a simulace bezvláknového optického spoje s použitím vlnového multiplexu

Design and Simulation Free Space Optic Communication Using Wavelength Division Multiplexing
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá kvalitou optického signálu při použití technologie vlnového multiplexu v bezdrátovém optickém systému. V úvodu se práce věnuje popisem atmosferického přenosového prostředí, které má vliv na funkci bezdrátového optického systému. Následně popisuje fungování vlnového multiplexu v optickém telekomunikačním systému. Dále se tato práce zabývá návrhem OBS s použitím WDM technologie …more
Abstract:
This thesis deals with the quality of the optical signal using wavelength division multiplexing technology in wireless optical system. At the beginning of the work deals with the description of the atmospheric transmission environment, which affect the function of a wireless optical system. Further describes the operation of wavelength division multiplexing in an optical telecommunications system. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Aleš Vanderka
  • Reader: Stanislav Hejduk

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava