Veronika ČÁPOVÁ

Master's thesis

Frazémy s komponentem "zub" v Českém národním korpusu

Idioms with component "tooth" in the Czech National Corpus
Abstract:
Diplomová práce se zabývá výskytem frazémů s komponentem zub v Českém národním korpusu. Práce se skládá z části teoretické a analytické. V teoretické části jsou zaznamenány poznatky, které se týkají frazeologie a idiomatiky. Pozornost je věnována též Českému národnímu korpusu. V části analytické bylo hlavním úkolem shromáždit informace o frazémech s komponentem zub vyskytujících se v Českém národním …more
Abstract:
The diploma thesis presents idioms with component "tooth" in Czech national corpus. The diploma thesis is composed of theoretical and analytical part. Theoretical part records informations about phraseology and idiomatics. The Czech national corpus si presents in theoretical part. Analytical part collects informations about idioms with component "tooth" in the Czech national corpus, looks for their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 3. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mira Marvanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČÁPOVÁ, Veronika. Frazémy s komponentem "zub" v Českém národním korpusu. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Secondary School Teacher Education / ČJ 1OSN14