Theses 

Zážitkové kurzy Klubu instruktorů v Trutnově z pohledu účastníků se zaměřením na subjektivně vnímaný přínos – Pavel HEINZEL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Pavel HEINZEL

Bakalářská práce

Zážitkové kurzy Klubu instruktorů v Trutnově z pohledu účastníků se zaměřením na subjektivně vnímaný přínos

Experiential courses of organization Klub instruktorů in Trutnov and their connection with theme of personality and value changes in adolescents

Anotace: Tato práce pojednává o zkušenosti se zážitkovými kurzy z pohledu jejich účastníků. Výzkum je pojat ryze kvalitativně a jeho předmětem je motivace účastníků zážitkových kurzů před i během procesu účasti na kurzech a vnímaný přínos těchto kurzů, případně jakou roli jim účastníci připisují. V teoretické vymezujeme zážitkovou pedagogiku jako vědeckou disciplínu a vysvětlujeme s jakými pracuje nástroji a jaké oblasti cílí rozvíjet. Zabýváme se také tématem adolescence, jakožto věkovým obdobím, ve kterém se účastníci nacházejí. Výzkum je realizován metodou polostrukturovaných rozhovorů v kombinaci s ohniskovou skupinou. Výzkumný vzorek činí osm respondentů rozhovorů a jedenáct účastníků ohniskové skupiny. Práce objasňuje, že hlavní motivací respondentů bylo potkat nové přátele a zažít nové situace. V průběhu respondenty motivovala právě skupina přátel, jež si na zážitkových kurzech vytvořili a touha zažít nové věci, společně s pozitivním očekáváním, co se na kurzu bude dít. Největší rozvoj účastníci vnímají v oblasti sebepoznání a rozvoji sociálních dovedností.

Abstract: This thesis focuses on experience with experiential courses from the point of view of its participants. Research is realized using purely qualitative methods and its subject is motivation of course participants both at the beginning and during process and self-perceived benefit of these courses, eventually which role they attach to these courses. In the theoretical part we define experiential pedagogy as a scientific discipline and we explain which tools it works with and which areas it focuses to develop. We occupy with theme of adolescence as it is the age of our participants. Research is realized by the method of semi-structured interviews in combination with a focus group. Research sample makes eight respondents of semi-structured interviews and eleven participants of the focus group. Thesis clarify, that the biggest respondents' motivation was to meet new friends and experience new situations. During courses, participants were motivated by group of friends they made during these courses and by desire to experience new situations with positive expectation of what the course will be about. Biggest development participants perceived in the area of self-knowledge and social skills.

Klíčová slova: zážitková pedagogika, motivace, adolescence, osobnostní růst

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=220618 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HEINZEL, Pavel. Zážitkové kurzy Klubu instruktorů v Trutnově z pohledu účastníků se zaměřením na subjektivně vnímaný přínos. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:20, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz