Jaroslav Budík

Diplomová práce

Studie možnosti využití alternativních zdrojů energie

Study on Possibilities of Using Alternative Energy Sources
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studii poukazující na možnosti využití alternativních zdrojů energie v době krizových stavů. V úvodní části jsou uvedeny základní právní normy související s využíváním obnovitelných zdrojů energie a řešením krizové situace při výskytu hromadného výpadku elektrické energie. Další část této práce je věnovaná teoretickým poznatkům z oblasti alternativních zdrojů energie …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the study highlighting the possible use of alternative energy sources during emergency situations. The introductory section describes the basic legal standards relating to the use of renewable energy sources and resolving crisis situations in the event of a mass power outage. The next part is devoted to theoretical knowledge in the field of alternative energy sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Michail Šenovský
  • Oponent: Jarmil Valášek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava