Ing. Marie Špirková

Bachelor's thesis

Organizace cestovního ruchu v regionu Severní Morava a Slezsko

The organization of tourism in North Moravia and Silesia Region
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení stavu a vývoje organizace cestovního ruchu v regionu Severní Morava a Slezsko. V první části práce jsou předkládána teoretická východiska a jsou definovány pojmy jako destinace, destinační management a organizace cestovního ruchu. V práci jsou rovněž definovány jednotlivé funkce organizací, možné právní formy, způsoby financování, organizační struktura a význam …viac
Abstract:
The goal of this thesis is to evaluate stadium and development of the Tourism Organization in North Moravia and Silesia Region. In the first part are presented theoretical backgrounds and there are defined terms as destination, destination management and Tourism Organisation. The work also defines various functions of the organization, possible legal forms, financing possibilities, organizational structure …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta