Eva Menčlová

Disertační práce

Využití platformy Big Data v business procesech

The usage of the Big Data platform in business processes
Anotace:
V dizertační práci je řešena problematika využití platformy Big Data v business procesech. Cílem dizertační práce je systemizovat poznatky související s platformou Big Data, tj. základní pojmy a technologie používané v oblasti platformy Big Data, na vybraných činnostech v podmínkách konkrétní společnosti tyto poznatky aplikovat při analýzách různorodých dat (zvláště nestrukturovaných dat) a následně …více
Abstract:
The topic of the thesis is ‘The usage of the Big Data platform in business processes’. The aim of this thesis is the systematization of the Big Data knowledge, i.e. the Big Data concept and the Big Data technologies, the Big Data application of variety data analysis (especially unstructured data) in selected businesses processes in a particular company, to create a general framework of the Big Data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 10. 2015
  • Vedoucí: Dušan Marček
  • Oponent: Peter Mikulecký, Milena Tvrdíková, Peter Závodný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava