Ján Vrabec

Bakalářská práce

Městský kamerový dohlížecí systém v systému prevence kriminality obecní policie

Urban surveillance system in crime prevention system of Municipal police
Anotace:
VRABEC, Ján. Městský kamerový dohlížecí systém v systému prevence kriminality obecní policie. Ostrava, 2017. 68 s. Bakalárska práca. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedúci práce Ing. Věra Holubová, Ph.D. Bakalárska práca je zameraná na súčasný stav mestského kamerového dohliadacieho systému a jeho vplyvu na prevenciu kriminality v meste Turany. Hlavným …více
Abstract:
VRABEC, Ján. Urban surveillance system in crime prevention system of Municipal police. Ostrava, 2017. 68 p. Bachelor thesis. VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Safety Services. Thesis supervisor Ing. Věra Holubová, Ph.D. The Bachelor thesis is focused on current status of urban surveillance system and its effect on crime prevention in the town of Turany. The main objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Věra Holubová
  • Oponent: Radomír Ščurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku