Bc. Libuše Fárková

Master's thesis

Stochastický kalkulus a jeho aplikace

Stochastic Calculus and Applications
Anotácia:
Tato práce se zabývá odvozením Blackova-Scholesova vzorce pro výpočet ceny opce. Nejprve seznamuje s pojmy opce, portfolio a filtrace. Dále definuje martingaly a Brownův pohyb, díky kterým buduje teorii Itoova kalkula. Itoův kalkulus se využívá ke konečnému odvození Blackova-Scholesova vzorce.
Abstract:
This thesis deals with the derivation of Black-Scholes formula for the calculation of an option price. At first it introduces into the terms option, portfolio and filtration. Next, it defines martingals and Brownial motion, thanks to which it constructs the theory of Ito calculus. Ito calculus is used for the final derivation of Black-Scholes formula.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedúci: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis

Práce na příbuzné téma

Všechny práce