Bc. Eva Brychtová, DiS.

Diplomová práce

Prevence ztráty motivovanosti a vzniku syndromu vyhoření u dobrovolníků účastnících se vybraného projektu

Motivation loss and burnout syndrom prevention of volunteers in chosen project
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, která zní: Jaké podmínky působí preventivně proti ztrátě motivovanosti a syndromu vyhoření u dobrovolníků projektu ŠIDO? Diplomová práce je rozdělena na tři části – teoretickou, metodickou a empirickou. V úvodu teoretické části diplomové práce charakterizuji projekt ŠIDO. Dále definuji základní pojmy z oblasti motivace a způsoby, jak …více
Abstract:
The aim of this thesis was to answer the main research question: What conditions prevents loss of motivation and burnout in volunteers Sido project? The thesis is divided into three parts - theoretical, methodological and empirical. In the beginning of the theoretical part of the thesis is description of the project Sido. Further defines the basic concepts of motivation and ways to stimulate motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií