Martina Izaiašová

Bakalářská práce

Právní, účetní a daňové aspekty mzdového systému vybrané obchodní společnosti

Legal, Accounting and Tax Aspects of Payroll System in Selected Business Company
Anotace:
Bakalářská práce na téma Právní, účetní a daňové aspekty mzdového systému vybrané obchodní společnosti pojednává o problematice mzdového systému v obchodních společnostech. Cílem bakalářské práce je vymezit základní pojmy týkající se mzdového systému včetně výpočtu mezd, jejich zdanění a účtování, zanalyzovat a zhodnotit mzdový systém vybrané obchodní společnosti, včetně jejich interních směrnic, a …více
Abstract:
This bachelor thesis Legal, accounting and tax aspects of payroll system of chosen company is about problematics of payroll system in companies. The aim of the thesis is to define basic terms concerning payroll system including wage calculation, the taxation and accountancy of wage. Other aims are to analyze and evaluate the payroll system of chosen company including the internal guidelines and to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Yvetta Pšenková
  • Oponent: Eva Chalúpková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava