Eva Bartošová

Diplomová práce

Boj Evropské unie s chudobou a sociálním vyloučením

European Union's Fight Against Poverty and Social Exclusion
Anotace:
Problém přítomnosti chudoby a sociálního vyloučení v naší společnosti je i nadále nepřekonaný. Evropská unie, jako významný světový hráč, se rozhodla tento problém řešit pomocí komplexních strategií – Lisabonské strategie a Strategie Evropa 2020. Aktivní zapojení členských zemí je nezbytné, k zajištění úspěchu těchto strategií. Cílem této diplomové práce je provést vyhodnocení účinnosti strategií Evropské …více
Abstract:
The problem of the presence of poverty and social exclusion in our society is still unsurpassed. The European Union, as one of the World’s major players, decided to address this issue through comprehensive strategies – Lisbon Strategy and Europe 2020 Strategy. Active participation of the Member States in these strategies is necessary for their success. The aim of this thesis is to make an evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Kateřina Dvoroková
  • Oponent: Jaromír Gottvald,

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava