Jana Brzoňová

Bakalářská práce

Shromažďování, recyklace a využití betonových odpadů ve společnosti HERKUL a. s.

Collection, Recycling and Recovery of Concrete Waste in the Company HERKUL a. s.
Anotace:
Bakalářská práce charakterizuje stavební a demoliční odpad a problematiku spojenou s jeho recyklací. Popisuje proces získávání a shromažďování betonového odpadu v recyklačním zařízení společnosti HERKUL a. s. a dále proces recyklace betonového odpadu až po získání konečného výrobku neboli recyklátu a jeho využití ve stavebnictví. Hlavní část je zaměřena na vyčíslení ekonomického přínosu hodnocené recyklační …více
Abstract:
The bachelor thesis characterizes construction and demolition waste and problems connected to recycling it. It describes the process of gaining and collecting concrete waste at the recycling facility of company HERKUL a. s. and process of recycling concrete waste all the way to the final product – the recyclete and it use in construction. The main part is focused on quantification of the economic benefit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2019
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Barbora Valová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava