Gabriela Sečkařová

Diplomová práce

Vliv chemického složení na výsledné hodnoty lomové houževnatosti materiálů používaných pro výrobu železničních kol

The influence of chemical composition on resulting value of fracture toughness of steel used for production of railway wheels
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje hodnocení vlivu chemického složení na lomovou houževnatost u materiálu pro výrobu železničních kol. Zabývá se všemi aspekty ovlivňující výslednou hodnotu této charakteristiky. Zkouška lomové houževnatosti dovede lépe popsat mechanické vlastnosti materiálu a to z toho důvodu, že materiál nepovažuje za ideální, ale naopak počítá s výskytem vad v makroskopickém měřítku. …více
Abstract:
This thesis is devoted to assessing the impact of chemical composition on the fracture toughness of the material for the manufacture of railway wheels. It deals with all aspects affecting the final value of this characteristic. Fracture toughness test leads to better describe the mechanical properties of the material and for this reason that the material is not considered ideal, but rather allows for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Petra Váňová
  • Oponent: Rostislav Fajkoš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů