Ľubomír Kovalčík

Disertační práce

Analýza a možnosti využití různých druhů kameniva na vybraných stavbách dopravní infrastruktury

Analysis and possibilities of using different types of aggregates on selected constructions of transport infrastructure
Anotace:
Dizertačná práca sa zaoberá spracovaním hlavnej stavebnej suroviny - kameniva. Porovnáva výrobu jednotlivých frakcii a ich kvalitatívnych rozdielov v závislosti na lokalite ťažby a možnosti spracovania suroviny. Ďalej sa zaoberá tvarovým indexom jednotlivých frakcii potrebných k výrobe hlavných stavebných surovín betónu a obaľovaných zmesi a rôzne predpripravené zmesi k ďalšiemu spracovaniu. Cieľom …více
Abstract:
Dissertation thesis deals with the processing of the main building material - aggregate. It compares the production of each fraction and their qualitative differences depending on the area of mining and raw materials processing capabilities. It also deals with the shape index of each fraction needed to produce the main construction materials of concrete and encapsulated compositions, and various mixtures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 4. 2021
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Jan Drenda, Marián Drusa, Marian Marschalko

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika

Práce na příbuzné téma