Petr Šlosar

Bachelor's thesis

Využití Content Management System v intranetu

The Use of a Content Management System in an Intranet
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je výběr systému pro správu webového obsahu pro potřeby školního intranetu pro Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. První část práce se zabývá rešerší systémů pro správu obsahu a pohledem na jeden ze systémů z hlediska zabezpečení. Druhá část této práce se zabývá návrhem praktického řešení intranetu v oblastech struktury menu, uživatelských rolí …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to select a web content management system for the needs of the school intranet for the Faculty of Applied Informatics at Tomas Bata University in Zlín. The first part of the thesis deals with the research of content management systems and the view of one of the systems in terms of security. The second part of this thesis deals with the design of a practical intranet …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šlosar, Petr. Využití Content Management System v intranetu. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe