Pavlína Sachová

Bakalářská práce

Ekonomika těžby stavebního kamene ve vybraném kamenolomu

Building Stone Extraction Economy - A Sample Stone Mining
Anotace:
V jednotlivých kapitolách se zabývám procesem dobýváním stavebního kamene. Jedná se o metody rozpojování bloků od masívu, způsoby nakládání a dopravy z místa rozpojování do místa kde se vydobyté kamenivo drtí a třídí na jednotlivé frakce podle velikosti. Následuje část, ve které se zabývám charakteristikou těžební lokality, kde se kamenolom s výhradním ložiskem nevyhrazeného nerostu nachází. Popisuji …více
Abstract:
Each chapter deals with mining of building stone. It describes the methods of mass and block disintegration, ways of handling and transportation from a place of disintegration to a place where the the mined stones are crushed and sorted into individual fractions by size. Then following section is one which deals with the characteristics of mining sites where the quarry with the sole non-reserved mineral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Michal Vaněk
  • Oponent: Marek Hon

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava