Lukáš Wojdyla

Bakalářská práce

Radioaktivní odpady charakteru NORM/TENORM a řízené uvolňování přírodních radionuklidů

Radioactive Waste NORM/TENORM and Controlled Release of Natural Radionuclides
Anotace:
WOJDYLA, L. Radioaktivní odpady charakteru NORM/TENORM a řízené uvolňování přírodních radionuklidů: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2016, 74 s. Vedoucí práce: Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSC. Bakalářská práce se věnuje problému radioaktivních odpadů typu NORM/TENORM a řízenému uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí …více
Abstract:
WOJDYLA, L. Radioactive wastes character NORM/TENORM and controlled release of natural radionuclides: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Energy, 2016, 74 p. Supervisor: Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSC. Bachelor thesis deals with the problem of radioactive waste type NORM/TENORM and controlled release of natural radionuclides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Pavel Kolat
  • Oponent: Jaromír Sud

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava