Hana Štolfová

Bakalářská práce

Analýza ukazatelů rentability společnosti Biocel Paskov a. s.

Profitability ratios analysis of the company Biocel Paskov a. s.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu, konkrétněji na oblast rentability. Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu rentability společnosti Biocel Paskov a. s. za období 2005 – 2009. Teoretická část práce je zaměřena na popis finanční analýzy, zdroje a uživatele finanční analýzy, jejich charakteristiky a členění. Dále jsou zde uvedeny základní metody tvorby finanční analýzy, charakteristika …více
Abstract:
This Bachelor thessis is focused on financial analysis, specifically on the area of profitability. The aim of this work was to carry out analysis of the profitability of Biocel Paskov a.s. between the years 2005 -2009. The theory section of this work focuses on descriptions of financial analysis, sources and users of the financial analysis, its characteristics and division. Also primary methods of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Iveta Ratmanová
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava