Marie Divišová

Master's thesis

Zpracování a aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Most

Cadastral Survey for the Administration Office of Most
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na územně analytické podklady. V první části je objasněno, co znamená pojem územně analytické podklady, k čemu slouží, jaký mají význam a jak se zpracovávají. Ve druhé části je na konkrétní obci s rozšířenou působností Most charakterizován a vyhodnocen celý průběh jejich prvního pořízení v letech 2007 – 2008 a třetí část se věnuje jejich následné první aktualizaci v letech …more
Abstract:
The thesis is aimed at territorially analytical materials. In the first part there is explained what a term territorially analytical materials means, what are they used for, what is their importance and how are they processed. In the second part there is on a particular municipality with extended powers Most characterized and evaluated the entire process of their first acquisition in the years 2007 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: Yveta Tomášková
  • Reader: Vilém Kunz

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava