Michal Valenta

Master's thesis

Vliv obráběcích parametrů na zpevnění povrchové vrstvy při soustružení obrusitelných ucpávek používaných v leteckém průmyslu

Influence of Turning Operation Parameters on Surface Layer Hardening of Abradable Seals Used in the Aerospace Industry
Abstract:
Diplomová práce se zabývá obráběním žárového nástřiku, který je využíván v leteckém průmyslu jako těsnící povlak. Pro testování byly vybrány tři rozdílné břitové destičky s různým poloměrem zaoblení špičky nástroje. Testovanými vzorky se staly válečky s aplikovaným žárovým nástřikem. Experimentálním soustružením povlaku se otestovaly navržené řezné parametry. V průběhu soustružení byly měřeny složky …more
Abstract:
This master thesis deals with machining of a thermal spray coating which is used in the aerospace industry as a sealing coating. Three types of cutting blades with different radii of the tool tip were chosen for the testing. Cylinders with applied coating were used as test samples. Proposed machining parameters were tested by experimental turning operations performed on the coating. Constituents of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Tomáš Zlámal
  • Reader: Pavel Krajkovič

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava