Barbora Potepová

Diplomová práce

Zeměměřické činnosti na stavbě rekonstrukce stávající místní komunikace a kanalizace ulice Jasanové v obci Štěpánkovice

Surveying Operations on Reconstruction of the Current Local Roads and the Sewage System in Jasanova Street in the Village Stepankovice
Anotace:
Cílem diplomové práce je podrobný popis průběhu geodetických prací na stavbě rekonstrukce komunikace a částečné rekonstrukci inženýrských sítí, a to od přípravných prací pro vytyčení stavby, spočívající hlavně ve vybudování kvalitní vytyčovací sítě stavby, přes samotné vytyčení, postupné zaměřování již zhotovených části stavby, kontrolní činnost průběhu stavebních prací až po závěrečné zaměření skutečného …více
Abstract:
The goal of this dissertation is a detailed description of progress of geodetic works on a building of road network reconstruction and a part-time restoration of underground services.It means, from preparatory works for demarcating the building which is mainly based on developing a first-rate setting-out network of the building , via the setting itself, a progressive location already made parts of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Hana Staňková
  • Oponent: Miroslav Novosad

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava