Theses 

Agresivní způsoby komunikace v silniční dopravě a patologické opatření k jejich minimalizaci – Bc. Nela DUTSZAKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nela DUTSZAKOVÁ

Diplomová práce

Agresivní způsoby komunikace v silniční dopravě a patologické opatření k jejich minimalizaci

Aggressive methods of communication in road transport and preventive measures to minimize

Anotace: V diplomové práci se zabývám problematikou patologických způsobů komunikace v dopravě, agresivního jednání žáků v autoškolách a agresivitou samotných řidičů na pozemních komunikacích. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se zabývám zejména osobností žáka, učitele a samotného řidiče a také pedagogickou komunikací, kterou pro práci učitele považujeme za důležitou. Velká část teoretické části je věnována agresivitě v dopravě a její prevenci. Cílem empirické části, pro niž byl zvolen kvalitativní výzkumný design, bylo prostřednictvím rozhovorů s učiteli autoškol zjistit, zda se dají vytipovat agresivní řidiči už jako žáci v autoškole, a zda snížení agresivity podle mínění učitelů autoškol může ovlivnit případná prevence či represe. Hlavním cílem diplomové práce bylo přispět k procesu zpracování metodiky zaměřené na rozpoznávání typologie agresivních řidičů.

Abstract: In my theses I concern with the problems of phatologic ways of communication in the traffic especially with the aggressive manners of the pupils in the driving schools and with the aggressiveness of the drivers on the roads. The theses is divided into theoretic and empiric part. In the theoretic part I concern especially with personality of pupil, teacher and driver and also with pedagogic communication which is considered to be important for work of a teacher. The big part of the theoretic part is devoted aggressiveness in the traffic and her prevention. The aim of the empirical part, for which he was elected as a qualitative research design by the means of discussion with the teachers of driving school if is possible to predict aggressive drivers already in driving school and if eventual prevention or repression has influence on reduction of aggressiveness in opinion of teachers of driving schools. The main aim of this thesis was to contribute to the treatment process methodology that focuses on recognition typology of aggressive drivers.

Klíčová slova: Agrese, agresivní chování v dopravě, agresivní řidič, prevence, represe, osobnost učitele, osobnost žáka, osobnost řidiče.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

DUTSZAKOVÁ, Nela. Agresivní způsoby komunikace v silniční dopravě a patologické opatření k jejich minimalizaci. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 23:23, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz