Theses 

Funkce archivů ve veřejné správě v porovnání s funkcí soukromých spisoven – Ing. Lucie Hodačová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Lucie Hodačová

Diplomová práce

Funkce archivů ve veřejné správě v porovnání s funkcí soukromých spisoven

Archive function in state administration compared with the function of private register offices

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá funkcí archivů ve veřejné správě, funkcí soukromých spisoven a možností srovnání těchto dvou zdánlivě neslučitelných institucí, které se však řídí stejnými právními předpisy. Je zajímavé sledovat rozdílný způsob jejich řízení, evidence písemností a výstupy jejich činnosti. Tyto výstupy pak přímo či nepřímo ovlivňují naše životy, aniž jsme schopni si to uvědomit. Práce mapuje současný stav řízení archivů ve veřejné správě České republiky a řízení soukromé spisovny. Cílem této práce je pak zjistit, zda je možné srovnat funkci archivů ve veřejné správě s funkcí soukromých spisoven a pokud ano, tak jak.

Abstract: This diploma is engaged in function of archives in public administration and private register offices and the possibility to compare these two apparently incompatible institutions, which are directed through the same legal regulation. It is interesting to study their different management methods, evidence of records and outcomes of activities. These outcomes then directly or indirectly influence our lives, without us taking notice. This work is studying actual state of management in public administration of Czech Republic and management in private registration office. The intention of this diploma is to find out, if is possible to compare the archive function in public administration with private registration office function and if yes, to describe how.

Klíčová slova: Klíčová slova Archiv, archiválie, archivní služba, evidence písemností, elektronický dokument, písemnost, původce, skartace písemností, skartační řád, skartační lhůta, skartační znak, podací deník, soukromá spisovna, spisová služba, registratura, veřejná správa. Keywords Archives, records, archives service, records evidence, electronic document, author, records shredding, shredding order, shredding term, shredding sign, archiving journal, private register office, register service, filing department, public administration.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Květoslava Kocourková
  • Oponent: Mgr. Martin Myšička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 16:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz