Vojtěch Škorvánek

Bakalářská práce

Řešení vytápění rodinného domu v Třinci

Heating Solution in the Family House in Třinec
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce bylo stavebně konstrukční řešení rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími společně s návrhem vytápění rodinného domu. Návrh stavebního řešení byl realizován s ohledem na tepelně technické řešení objektu, aby bylo dosaženo co nejnižších tepelných ztrát objektu, a tedy i nízkých nákladů na vytápění. Vytápění bylo realizováno formou podlahového vytápění a jako zdroj …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis was the structural design of family house with two floors together with the design of heating a family house. The design of the building solution was realized primarily with regard to the thermal technical assessment of the building in order to achieve the lowest heat losses of the building and thus the low operating costs of the family house. Heating was carried …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Denisa Valachová
  • Oponent: Roman Vojtíšek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava