Martina Vodičková

Diplomová práce

Optimalizace velikosti zasklených ploch u rodinného pasivního domu z hlediska jejich energetické bilance

Optimalization The Size Of Glazed Areas In The Family Passive House For Their Energy Balance
Anotace:
Diplomová práce se zabývá stavbou rodinného domu v pasivním standardu. Tomuto tématu je věnována největší část, jsou zde vyřešeny detaily pro eliminaci tepelných vazeb a mostů a proveden kompletní výpočet tepelně-technických vlastností obalových konstrukcí budovy. Součástí práce je také návrh nuceného větrání a teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla. Jak napovídá samotný název,práce obsahuje také …více
Abstract:
This thesis deals with the construction of the passive house standard. The greatest part of this topic is dedicated to it. There are resolved details to eliminate thermal bridges and links and perform a complete calculation of the thermal-technical properties of packaging design of the building. The work also forced draft air heating and ventilation with heat recovery. As the name suggests, the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2012
  • Vedoucí: Vladan Panovec
  • Oponent: Gabriela Galušková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Prostředí staveb