Bc. Magdaléna Šenkeříková

Bakalářská práce

Mediální obraz punkové subkultury v týdeníku Tribuna a Mladý svět

Media image of punk subculture in the weekly magazine Tribuna and Mladý svět
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem punkové subkultury, který byl v československém tisku konstruován v letech 1983 až 1985. Zkoumanými periodiky jsou mládežnický týdeník Mladý svět a stranický týdeník Tribuna. K odhalení mediálního obrazu v těchto týdenících byla zvolena metoda kritické diskurzivní analýzy, jak ji formuloval Norman Fairclough. Práce je rozdělena na čtyři základní části …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with construcion of a media image of the punk subculture in the Czecholovak press over the period of 1983 to 1985. Examined journals are the youth journal Mladý svět and the partial journal Tribuna. For revelation of the media image Critical discourse analysis formulated by Norman Fairclough has been selected. Thesis is devided into four parts. First, theoretical basis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií