Ondřej Palík

Bakalářská práce

Porovnání metod softwarové detekce QRS komplexu

Comparison of Methods for QRS Complex Detection
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá softwarovou detekcí QRS komplexů ze signálů EKG. Práce je rozdělena na několik částí. V první části je popsána fyziologie a elektrická aktivita srdce. Další části práce se zabývají snímáním srdeční aktivity, filtrací a popisem základních elementů EKG křivky. Následně jsou popsány základní principy detekce a několik metod pro detekci QRS komplexu. Poté následuje praktická …více
Abstract:
This thesis focuses on software detection of QRS complexes in ECG signals. The thesis is divided into several sections. The first section deals with physiology and electrical activity of the heart. The next sections include heart activity sensing, signal filtering and description of basic elements of the ECG curve. Afterwards the basic principles and several methods of QRS detection are described. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: Radana Kahánková
  • Oponent: Jana Javůrková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik