Miroslava Grimmová

Diplomová práce

Návrh koncepce usazovací nádrže pro Důl ČSM a Důl Darkov

The proposed concept of sedimentation tank for mine ČSM and mine Darkov
Anotace:
Cílem práce je návrh řešení problematiky vypouštěných důlních vod na Dole ČSM a Dole Darkov. Tyto vody se vyznačují zvýšeným množstvím nerozpuštěných látek a jako řešení tohoto problému byla zvolena výstavba sedimentační nádrže. Návrh nádrže je zpracován na základě dat týkajících se důlních vod získaných na dolech za období 2004 až 2009 a výsledků provedených sedimentačních zkoušek vypouštěných důlních …více
Abstract:
The goal of this work is a proposal addressing discharged water from the mine CSM and mine Darkov. These waters are characterized by an increased amount of suspended solids and as solution was chosen the construction of sedimentation tanks. Motion sedimentation tanks is prepared on the basis of data on mine water collected of these mines for the period 2004 to 2009 and the results of the sedimentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vojtěch Václavík
  • Oponent: Tomáš Dvorský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava