Michal Procházka

Diplomová práce

Technické požadavky kmenové pásové pily ve vztahu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Technical requirement of a log band saw in relation to safety and health protection
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se technických požadavků prototypu kmenové pásové pily ve vztahu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Je nastíněno uvedení stroje do provozu v souladu s platnými právními předpisy, dále jsou uvedeny technické údaje o prototypu stroje, stejně jako vhodná technická opatření pro zajištění BOZP uživatele tohoto zařízení. Rovněž je provedena analýza …více
Abstract:
This thesis deals with issues related to the technical requirements of the prototype of a log band sawmill in relation to ensuring safety and health protection. It outlines the commissioning of the machine in accordance with applicable legislation, there are also technical data on the prototype of the machine, as well as appropriate technical measures to ensure the health and safety of the user of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: Ivana Bartlová
  • Oponent: Hana Pačaiová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství