Theses 

Intergenerational Analysis of Consumer Behaviour on the Wine Market – Julie Horáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Julie Horáková

Diplomová práce

Intergenerational Analysis of Consumer Behaviour on the Wine Market

Intergenerational Analysis of Consumer Behaviour on the Wine Market

Anotace: Diplomová práce se zabývá mezigenerační analýzou spotřebitelského chování na trhu s vínem v České Republice a v Německu. Cílem práce je odhalení rozdílů mezi spotřebním chováním Generace Y a Generace X při konzumaci vína a srovnání spotřebitelského chování v obou zkoumaných zemích. V úvodní části práce jsou popsána teoretická východiska spotřebitelského chování a analýza trhu s vínem v obou zkoumaných zemích. Pro získání primárních dat byla zvolena metoda online dotazování. Výzkum byl proveden na vzorku 1029 respondentů. Na základě provedené analýzy byla dána doporučení pro marketéry či výrobce vína, která mohou podpořit marketingové a komunikační aktivity těchto subjektů a zatraktivnit konzumaci vína jak pro Generaci Y, tak pro Generaci X.

Abstract: The diploma thesis deals with intergenerational analysis of consumer behaviour on the wine market in the Czech Republic and in Germany. The goal of the thesis is to reveal the differences between the consumer behavior of the Generation Y and the Generation X in terms of wine consumption and comparison of the consumer behavior in both examined countries. In the first part of the thesis the theoretical base of consumer behaviour and the analysis of the wine market in both examined countries have been described. The method of online survey has been utilized to gather the primary data. The sample included 1029 respondents. Based on the conducted analysis recommendations regarding the course of action the wine marketers or producers should take in order to attract customers of both generations have been given.

Klíčová slova: mezigenerační analýza, srovnání, Generace Y, Generace X, Česká Republika, Německo, spotřebitelské chování, víno, trh vína

Keywords: intergenerational analysis, comparison, Generation Y, Generation X, Czech Republic, Germany, consumer behavior, wine, wine market

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Petr Jonák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 17:52, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz