Mgr. Zuzana Juříková, Ph.D.

Disertační práce

Eye of the teacher: Using eye tracking to explore professional vision of teachers and teachers gaze

Eye of the teacher: Using eye tracking to explore professional vision of teachers and teachers gaze
Anotace:
Táto dizertačná práca sa zaoberá témou využitia technológie sledovania očných pohybov (eye tracking) v behaviorálnom výskume učiteľov v prostredí školskej triedy, konkrétne ich vizuálnej pozornosti venovanej jednotlivým študentom počas vyučovania. Práca si kladie dva kľúčové ciele: otestovať a preukázať vhodnosť technológie eye tracking vo výskume vzdelávania a poskytnúť empirické dôkazy z relevantných …více
Anotace:
e líši, z čoho vyplýva otvorenie diskusie nad ďalšími trendami relevantných v oblasti vzdelávania. Tieto tri hlavné štúdie sú napokon doplnené o záverečnú kapitolu navrhujúcu konkrétne metodologické smery, postupy a základy pre nasledujúci výskum. Limitom a praktickým návrhom k nasledujúcemu výskumu pomocou technológie eye tracking, a hlavne mobilným eye tracking zariadeniam, sa podrobne venuje diskusná …více
Abstract:
This doctoral dissertation explores the topic of eye-tracking technology use in the behavioural research of teaching activity in the real classroom environment, specifically the visual attention dedicated to individual students during the act of teaching. The dissertation is intended to achieve two key goals: to test and demonstrate the suitability of eye-tracking technology for educational research …více
Abstract:
and several more trends relevant for the field of education were highlighted and discussed. These three core studies are further complemented with a closing chapter suggesting methodological directions, practices, and bases for future research. The limitations and practical suggestions for follow-up research with mobile eye-tracking technology are extensively covered in the discussion part of this …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martina Kekule, Ph.D., prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta