Martina Kubišová

Master's thesis

Ochrana ovzduší na správním území města Ostravy

Air Protection in the Administrative District of the City of Ostrava
Abstract:
Diplomová práce s názvem Ochrana ovzduší na správním území města Ostrava je zaměřena na aktuální problém ochrany ovzduší na území statutárního města Ostrava. Jejím hlavním cílem, je hodnocení vývoje emisí a imisí na území města a výčet opatření a trendů, které mají za úkol zlepšit stav ovzduší v Ostravě. Teoretická část práce pojednává především o programech a dokumentech, které se podílejí na ochraně …more
Abstract:
This diploma thesis, entitled Protection of atmosphere in the administration territory of the Ostrava city is focused on actual issue of air pollution in the statutary City of Ostrava. It´s main objective is evaluation of emissions and air pollutants development in the city territory and enumeration of actions and trends which are designed for improvement o fair quality in Ostrava. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2012
  • Supervisor: Marcella Šimíčková
  • Reader: Jiří Křesina

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj

Theses on a related topic