Nikola Cielecká

Bakalářská práce

Monitoring účinnosti čištění malé domovní čistírny odpadních vod typu aktivace

Monitoring of efficiency of small domestic sewage water treatment plant with activated sludge
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o monitoringu účinnosti čištění malé domovní aktivační čistírny odpadních vod. Byly zde také podrobněji rozebrány hlavní technologie čištění, které se nejčastěji využívají k čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. Dále práce obsahuje typy a princip čištění MDČOV s aktivací v ČR, které byly rozděleny podle jednotlivých krajů. K monitoringu sloužil dotazník, …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the cleaning efficiency monitoring of small domestic activation wastewater treatment. There were discussed the main purification technologies as well, that are most commonly used for treating wastewater from small pollution sources. The work includes the types and principle of acivating cleaning waste water treatment plant in the Czech Republic, divided by regions. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Iva Melčáková
  • Oponent: Lukáš Klimša

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava