Theses 

Situační analýza plzeňské pobočky CK Alexandria, spol. s r.o. – Bc. Kateřina Dolejšová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách (studium pro absolventy VOŠ)

Bc. Kateřina Dolejšová

Bakalářská práce

Situační analýza plzeňské pobočky CK Alexandria, spol. s r.o.

Situation analysis of Pilsen branch of Alexandria, spol. s r.o.

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Situační analýza plzeňské pobočky CK Alexandria, spol. s r. o.“ je charakteristika cestovní kanceláře Alexandria a jejích největších konkurentů. Cílem práce je vytvoření návrhů optimalizace marketingového mixu vybrané společnosti na základě situační analýzy a za pomocí této analýzy navrhnutí vlastního doporučení pro zlepšení této CK v dané oblasti. Obsah práce je členěn do tří hlavních kapitol. První kapitola je zaměřena pouze na teoretickou část, která zahrnuje vysvětlení pojmů marketingová situační analýza, marketingový mix a SWOT analýza. V druhé kapitole se nachází podrobný popis CK Alexandria a popis jejích konkurentů. Dále se tato kapitola věnuje několika analýzám a metodám, které jsou stručně popsány a následně aplikovány na vybrané společnosti. Závěrem této kapitoly je vytvořeno dotazníkové šetření, na které osobně zodpovídalo 70 respondentů, a na základě kterého byly vyhodnoceny všechny cestovní kanceláře. Třetí kapitola představuje vlastní návrhy pro zlepšení CK Alexandria v dané oblasti.

Abstract: The subject of the Bachelor's Dissertation „Situation analysis of Pilsen branch of Alexandria, spol. s r. o.“ is the characteristic tour operator of Alexandria spol. s r. o. and their largest competitors. The aim of the thesis is to create suggestion for optimization of the marketing mix of selected company based on situational analysis and with this analysis, to propose own recommendations for improving this tour operator in the given area. The content of the thesis is divided into three main chapters. The first chapter is focused only on the theoretical part, which includes explanations of the terms marketing situational analysis, marketing mix and SWOT analysis. The second chapter provides a detailed description tour operator of Alexandria and a description of their competitors. This chapter also deals with several analyzes and methods that are briefly described and subsequently applied to selected companies. The conclusion of this chapter is a questionnaire survey, to which 70 respondents personally responded and on which all tour operators were evaluated. The third chapter presents its own suggestion for improving tour operator Alexandria in this area.

Klíčová slova: Cestovní kancelář, Marketingový mix, PEST(EL) analýza, Porterova analýza pěti sil, Situační analýza, Tour operator, Marketing mix, PEST (EL) analysis, Porter's analysis five forces, Situation analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:32, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz