Kateřina Velichová

Bachelor's thesis

Svobodný přístup k informacím ve vztahu k veřejné správě

Free access to information in relation to public administration
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá svobodným přístupem k informacím ve vztahu k veřejné správě se zaměřením na městské úřady. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů, právnímu rámci dané problematiky a především procesním postupům při uplatňování práva na informace. Praktická část zkoumá přístup vybraných městských úřadů k poskytování informací.
Abstract:
The bachelor thesis deals with free access to information in relation to public administration with a focus on municipal authorities. The theoretical part is devoted to the definition of basic concepts, the legal framework of the issue and, above all, the procedural procedures for the application of the right to information. The practical part examines the approach for selected municipal authorities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS