Martin Beseda

Master's thesis

Optimální konfigurace FETI řešičů v HPC

Optimal configuration of FETI solvers in HPC
Abstract:
Hlavním tématem této diplomové práce byla predikce časové náročnosti metod Total FETI a Hybrid Total FETI implementovaných v knihovně ESPRESO. Druhým tématem byl průzkum energetické náročnosti kninhovny ESPRESO pro plánovaný model spotřeby. Model časové náročnosti byl vytvořen pomocí zobecněné lineární regrese s použitím jazyku R pro implementaci softwaru potřebného ke zpracování naměřených dat. Energetická …more
Abstract:
The main objective of this thesis was the performance prediction of Total FETI and Hybrid Total FETI methods implemented in ESPRESO library. The secondary objective was the investigation of energy requirements of ESPRESO for a planned consumption model. The performance model was created by generalized linear regression, using R-language for implementation of the software needed to process measured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: Tomáš Kozubek
  • Reader: Alexandros Markopoulos

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava