Jiří Rozsíval

Diplomová práce

Housenicový podvozek pro vrtnou soupravu

Caterpillar Chassis for Drilling Equipment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem housenicového podvozku pro vrtnou soupravu určenou k práci v lomu pro těžbu sklopísku. V úvodu práce je popsán stav současně používaných housenicových podvozků na trhu včetně jejich rozdělení a popisu základních částí. Dále jsou specifikovány požadavky na zhotovení konstrukčního návrhu a následně vypracováno nejvhodnější konstrukční řešení. Práce také obsahuje návrhové …více
Abstract:
This work presents a design of a track undercarriage for drilling rig used for glass sand extraction in a quarry. The introduction describes the state-of-the-art track undercarriages available on the market, categorizes them and provides the description of basic components. Then the engineering design requirements are specified and the most suitable constructional solution is elaborated. The work also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Fries
  • Oponent: Jaroslav Mlčoch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Práce na příbuzné téma